Hyppää pääsisältöön

VTS Finland vauhdittamaan älykästä meriliikennettä eVäylä-hankkeella

Julkaistu 9.11.2020

VTS Finland on lähtenyt rakentamaan meriliikenteen uutta digitaalista tilannekuva- ja tiedonvaihtopalvelua eVäylä -kehityshankkeessa. eVäylässä kehitetään nykyistä kokonaisvaltaisempaa tilannekuvaa automatisoituvan meriliikenteen tarpeisiin. Tavoitteena on, että data liikkuu tehokkaasti ja reaaliaikaisesti alusten, satamien ja esimerkiksi eri satamaoperaattoreiden välillä – mahdollistaen tulevina vuosina entistä turvallisemman, sujuvamman ja tehokkaamman meriliikenteen sekä merikuljetusten kytkeytymisen muihin liikennemuotoihin.

VTS Finlandin toiminnan keskiössä on alusliikenteen hallinta- ja ohjauspalveluiden tarjoaminen siten, että se varmistaa meriväylillämme liikenteen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan. Osana tätä VTS Finland pyrkii vauhdittamaan alan automaation ja digitalisaation kehitystä ja onkin nyt ottamassa eVäylä-kehityshankkeen myötä entistä selkeämmän roolin meriliikenteen tiedonvaihtoalustan, älykkäiden tietopalveluiden ja vahvistetun tilannekuvan tarjoajana.

"Suomi on aktiivisesti mukana kehittämässä merenkulun digitalisaatiota ja automaatiota kansainvälisessä merenkulkujärjestö IMO:ssa sekä eri EU:n foorumeissa, joissa haetaan merenkulun kilpailukykyyn vauhtia erilaisten teknologisten ratkaisujen kautta. Tässä kentässä VTS Finlandin rooli kansallisena alusliikennepalvelujen ja meritilannekuvan tuottajana ja merenkulun turvallisuuden varmistajana edellyttää meiltä nykyistä vahvempaa roolia myös digitaalisten tietopalvelujen tarjoajana. Tähän vastaamme nyt uudella eVäylä-hankkeellamme, joka mahdollistaa jatkossa neutraalin, tehokkaan ja turvallisen sähköisen tiedonvaihdon eri meriliikenteen toimijoiden välille sekä antaa meille rajapinnan tieto- ja tilannekuvapalveluiden tarjoamiseen. Tässä esimerkiksi reaaliaikainen varmistettu meritilannekuva ja sensoritiedot tukevat etä- ja automaatiotoimijoita sekä alusten saapumis- ja lähtöaikatiedon jakelupalvelu satamatoimijoita", taustoittaa VTS Finlandin järjestelmät ja palvelut -liiketoiminta-alueen johtaja Jouni Patrakka.

Merenkulun digitalisaatio ja automaatio edellyttää kehittyvää tiedonvaihtoa

Uudet merenkulun teknologiset ratkaisut, kuten alusten etäohjaustoiminnot sekä autonomisten alusten kokeilutoiminta ovat esimerkkejä kehittyvän teknologian tuomista mahdollisuuksista alan kilpailukyvyn varmistamisessa. Uudentyyppiset tiedonvaihto- ja tietotarpeet, joita meriliikenteen koneoppiminen ja lopulta myös tekoäly tarvitsee toimiakseen, edellyttävät myös uusia toimintatapoja yhteiseen tiedonkulkuun ja -välitykseen.

"Digitalisaatio ja eri asteinen automaatio tekee vahvasti tuloaan meriliikenteeseemme. Alusten automaatioasteen lisäys tuo mukanaan samalla tarpeet, jossa ympäristöä on kyettävä havainnoimaan entistä kokonaisvaltaisemmin. eVäylässä lähdemme siitä ajatuksesta, että digitalisoituva ja automatiikkaa hyödyntävä alusliikenne tarvitsee toimiakseen uudet työkalut jatkuvaa reaaliaikaista ja ennakoivaa tilannekuvaa varten. Sen digitaalisen tilannekuvan ja operoinnin työkalut tarjoamme jatkossa eVäylän tieto- ja tilannekuvapalveluilla", kertoo eVäylän hankepäällikkö Olli Soininen.

eVäylä-hankkeessa uudistetaan ja kehitetään VTS Finlandin ja satamatoimijoiden välistä tiedonvaihtoa, luodaan perusta kehittyvän alusliikenteen digitaaliselle hallinnalle sekä toteutetaan samalla etäluotsauksessa tarvittavat tiedonvaihdon rajapinnat meriliikenteenohjauksen ja etäluotsauksen välille.

"Meriliikenteenohjaus tuottaa eVäylä-palvelun kautta vesiväylästön käytön digitaaliset tietopalvelut ja väyläalueen tilannekuvan sekä jakaa tiedot muille käyttäjäryhmille rajapintojen kautta. Jaettava vahvistettu tilannekuva koostuu aluksien varmennetuista ja nykyistä tarkemmista paikka- ja liiketekijöistä, kohtaavasta ja risteävästä liikenteestä, alusten aikatiedoista, väyläalueen käyttöön liittyvistä poikkeamista ja reaaliaikaisista olosuhdetiedoista sekä turvalaitteiden tilannekuvasta. eVäylä tarjoaa lisäksi etäohjausta ja etäluotsausta toteuttavalle toimijalle matalan kynnyksen siirtyä uusiin digitaalisiin palveluihin. Tavoitteena on ennen kaikkea tiedon laadun, saatavuuden ja oikea-aikaisuuden edistäminen eri merenkulun toimijoille. Hanke on monivuotinen, mutta ensimmäiset konkreettiset askeleet tapahtuvat jo ensi vuoden alkupuolella, jolloin kauppa-alusten ajantasaisen saapumis- ja lähtöaikatiedon jakelupalvelu julkaistaan eVäylä-palveluna. eVäylällä parannammekin merkittävästi Suomen meritilannekuvan tasoa, jossa tähdätään entistä turvallisempaan, sujuvampaan ja tehokkaampaan kokonaisuuteen", summaa Olli Soininen.

_________________________________

eVäylä-hanke on VTS Finlandin ja sen emoyhtiö Traffic Management Finlandin digitalisaation kärkihankkeita, joiden avulla Suomen liikennejärjestelmän reaaliaikaista tilannekuvaa parannetaan entisestään ja viedään eteenpäin digitaalista tilannekuvaa hyödyntäen. Lisätietoja strategisista tavoitteistamme löydät osoitteesta https://www.tmfg.fi/fi/uutiset/digitalisaatiosta-uutta-vauhtia-suomen-liikennejarjestelman-ja-uusien-palveluiden

Jaa