Skip to main content
Tieliikennekeskus 2

Styrning och ledning av vägtrafiken – Vägtrafikcentralerna

ITM Finlands vägtrafikcentral tillhandahåller sina samarbetspartner tjänster för styrning och ledning av vägtrafiken, professionellt och effektivt.

Till vägtrafikcentralernas tjänster hör att upprätthålla en aktuell lägesbild av vägtrafiken, dirigera trafiken, ge ut trafikinformation samt hantera störningar tillsammans med myndigheterna.

Fokus ligger på en säker och smidig trafik. Säkerheten och smidigheten kan förbättras bland annat genom aktuell trafikinformation och effektiv hantering av störningar. I detta arbete kan man dra fördel av de mångsidiga trafikstyrningssystemen på landsvägarna och särskilt i tunnlarna. Vägtrafikcentralerna samarbetar nära med myndigheter och andra aktörer inom trafiken, bl.a. entreprenörer och tillhandahållare av kollektivtrafik. I de stora stadsregionerna framhävs samarbetet med dem som ansvarar för trafikstyrningen i städerna.

Vägtrafikcentralen ansvarar också för den rikstäckande Vägtrafikantlinjen (0200 2100), som tar emot anmälningar om störningar i trafiken. Via Vägtrafikantlinjen förmedlas respons från väganvändarna till de entreprenörer som ansvarar för vägunderhållet.

Vägtrafikcentralen har fyra kontor som är belägna i Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg.