Skip to main content
TMF

Nya koncernen Traffic Management Finland ansvarar för trafikstyrningen och -ledningen av alla transportsätt

I början av 2019 inledde den statsägda trafikstyrningskoncernen Traffic Management Finland Group sin verksamhet. Koncernen består av moderbolaget Traffic Management Finland Oy (TMF) och dess dotterbolag, vilka är indelade enligt trafikslag.

Traffic Management Finland är ett specialuppgiftsbolag som helt och hållet ägs av staten och verkar under kommunikationsministeriets ägarstyrning.

Koncernens uppgift är att tillhandahålla avancerade trafiklednings och -styrningstjänster samt på ett ansvarsfullt sätt säkerställa en trygg och smidig trafik inom alla transportformer. Koncernen ansvarar även för insamling, förvaltning och utnyttjande av information som gäller ledningstjänster. Dotterbolag och deras respektive ansvarsområden:

  • Finrail Oy ansvarar för styrningen av järnvägstrafiken
  • Intelligent Traffic Management Finland Oy (ITM Finland) ansvarar för styrningen av vägtrafiken
  • Vessel Traffic Services Finland (VTS Finland) ansvarar för styrningen av sjötrafiken
  • Air Navigation Services Finland (ANS Finland) ansvarar för flygtrafiktjänsten
    Koncernen kommer att sysselsätta drygt 1000 personer runt om i Finland.
    Förändringen påverkar inte samarbeten eller tillhandahållna tjänster. Verksamheten och tjänsterna fortsätter utan avbrott och de vidareutvecklas också fortsättningsvis.

Specialuppgiften tryggar funktioner av avgörande betydelse för samhällets funktion

Traffic Management Finland är ett specialuppgiftsbolag som helt och hållet ägs av staten och verkar under kommunikationsministeriets ägarstyrning.

Specialuppgiften som getts till koncernen ger mandat att trygga de trafikledningstjänster som är kritiska för samhället, myndigheter och industri. Till specialuppgiften hör även att säkerställa driftsäkerheten vid rubbning av de normala förhållandena och i nödsituationer.

Nära samarbete med myndigheter fortsättningsvis centralt

Transportstyrningen och därtill hörande infrastruktur överförs som sådana till koncernens ansvarsområde. Personal, anläggningar, system och utrustning förblir oförändrade.

I och med förändringen säkerställs kontinuiteten i det gränsöverskridande samarbetet inom trafikstyrningen och villkoren för utveckling av samarbetet och ökad effektivitet säkerställs.

Inga ändringar kommer att ske i samarbetet med offentliga myndigheter eller andra intressenter. Även samtliga kommunikationskanaler bibehålls.  Merparten av de befintliga samarbetsplattformarna kommer även att fortsätta fungera som tidigare. Verksamheten och samarbeten kommer att utvecklas aktivt.

Koncernen ansvarar även fortsättningsvis för rapporteringen om trafiksituationer och -störningar

Till koncernens ansvarsområde hör även fortsättningsvis den operativa rapporteringen om trafiksituationer och trafikstörningar. Denna typ av trafiksituationer kan till exempel utgöras av olika störningar i väg- och järnvägsnätet. Utöver att informera om det aktuella trafikläget ger koncernen också förhandsinformation om situationer som påverkar trafikförhållandena och trafiksystemets funktionalitet. Koncern ansvarar för förhandsrapporteringen om avvikande omständigheter i trafiken, såsom extrema väderförhållanden, helgdagar (trafikrapportering för jul-och midsommar) samt betydande offentliga evenemang.

Rapporteringen om trafiksituationer och trafikstörningar har tidigare genomförts av Trafikverket. Tjänsten fortsätter på samma sätt som tidigare men tillhandahålls nu av Traffic Management Finland.  Trafikverket lyder sedan 1.1.2019 under namnet Trafikledsverket och ansvarar för statens väg- och järnvägsnätverk, vattenfarleder, samt utveckling av dessa och samordning av markanvändningen.