Skip to main content
Tieliikenne 3

Trafikcentraler

Trafikcentralerna finns på fyra orter: Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. Vägtrafikcentralerna sköter regionalt om att trafiken löper och om den operativa trafikstyrningen.

Vägtrafikcentralen har som ansvar att följa med trafiken och väglaget, upprätthålla en aktuell lägesbild, styra trafiken, hantera störningar tillsammans med andra myndigheter samt stödja väghållningen. I verksamheten betonas förebyggande av störningar, minimering av störningarnas verkningar, proaktiv trafikstyrning samt säkerhetsaspekter. Vägtrafikcentralen har även som ansvar att följa med och operativt styra specialobjekt. Dylika specialobjekt är bl.a. vägtunnlar.

Vägtrafikcentralen informerar om störningar i vägtrafiken genom trafikmeddelanden. Trafikmeddelandena presenteras på webbplatsen https://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/ och förmedlas till radiokanaler samt kommersiella serviceproducenter. Vid behov kan vägtrafikcentralen upprätta meddelanden till medierna till exempel gällande trafiken under större helger eller trafikproblem orsakade av stormar, alternativt separata meddelanden om händelser som orsakar allmänna faror på vägarna.

Genom ett tätt samarbete mellan vägtrafikcentralens verksamhetsställen och de större städerna kan man garantera en löpande och säker trafik i stadsregionerna. Dessutom förbättrar verksamhetsställenas och städernas samarbete även smidigheten i kollektivtrafiken och informationen om störningar i den. Varje verksamhetsställe samarbetar med nödcentralerna samt polis- och räddningsmyndigheterna inom sitt område för att utveckla trafiksäkerheten och utveckla störningshanteringen i vägtrafiken.

Väganvändarna kan kontakta vägtrafikcentralen via Väganvändarens linje på 0200 2100. Via linjen kan väganvändare anmäla sådant som utgör en risk för trafiken, som till exempel skadade vägar eller räcken. Vägtrafikcentralen förmedlar uppgifter om detta till entreprenören i området.

Helsingfors

Helsingfors vägtrafikcentral svarar för trafikledningen inom hela Nylands landskap. Helsingfors vägtrafikcentral har som specialansvar att utarbeta meddelanden om faror vid behov samt uppgifter med anknytning till beredskap.

I centralens lokaler verkar även huvudstadsregionens trafikledningscentral som utgörs av ITM Finlands vägtrafikcentral, Polisen, Helsingfors, Esbo och Vanda städeras gemensamma operatör HST:s spårvagnsledning samt Helsingforsregionens trafikstörningsjour.
     
Trafiken i Helsingforsområdet karakteriseras av stora trafikmängder som har koncentrerats till de radiella infartslederna och ringvägarna, varvid särskilt störningar som sker i rusningstid påverkar ett stort område.

Tammerfors

Tammerfors vägtrafikcentral svarar för trafikledningen i Birkaland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Mellersta Finland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Norra Karelen, Södra Savolax och Norra Savolax. Dessutom svarar Tammerfors nattetid för Uleåborgs vägtrafikcentralsområde.

Tammerfors central har som specialansvar att informera om gränstrafiken, menföre samt nationellt meddela om större helgers trafik, till exempel midsommar-, jul- och påsktrafik.
     
I Tammerfors verkar Tammerfors trafikledningscentral, som utöver vägtrafikcentralen sysselsätter en anställd från Tammerfors stad. Riksvägarna 3, 9, 11 och 12 korsar i Tammerfors. Tammerfors är en viktig nodpunkt för trafiken mellan Mellersta Finland, västkusten, Södra Finland och Södra Österbotten.

Åbo

Åbo vägtrafikcentral svarar för trafikledningen i Egentliga Finland, Satakunta, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Åbocentralen har som specialansvar att informera om specialtransporter. I Åboregionen finns det ett samarbetsavtal om informationsutbyte som gäller gatu- och vägtrafiken i Åboregionens randkommuner och utöver ITM Finland deltar Egentliga Finlands NTM-central, Egentliga Finlands polisinrättning, Nödcentralen, Egentliga Finlands räddningsverk samt Åbo och Reso städer i samarbetet.

Åbocentralens speciella karaktär omfattar skärgårdsvägarna och färjorna. Dessutom går riksväg 8 som förbinder städerna längs västkusten genom Åbo ledningsområde.

Uleåborg

Uleåborgs vägtrafikcentral svarar för trafikledningen i Norra Österbotten, Kajana och Lapplands landskap. Området för Uleåborgs vägtrafikcentral sköts nattetid av Tammerfors vägtrafikcentral.

I Uleåborg finns Uleåborgsregionens trafikledningscentral i samma lokaler som Uleåborgs vägtrafikcentral. Där arbetar en anställd från Uleåborgs stad vid sidan av ITM Finlands jourhavare.
     
Uleåborgsregionen är en nod för trafiklederna och trafikledernas funktion är livsviktig för Bottenviksbågen och transporterna för Lapplands industri. Skidcentralerna i Lappland med alla sina turister ger mer trafik i området särskilt under semesterperioder.