Skip to main content

Upprätthåller trafiklägesbilden

Vägtrafikcentralen har som ansvar att följa med trafiken och väglaget, upprätthålla en aktuell lägesbild, styra trafiken, hantera störningar tillsammans med myndigheterna samt stödja väghållningen. I verksamheten betonas förebyggande av störningar, minimering av störningarnas verkningar, förebyggande trafikstyrning samt säkerhetsaspekter.

Trafiklägesbilden upprätthålls för alla trafikformer, inklusive vägtrafiken på https://liikennetilanne.tmfg.fi/.