Skip to main content
Meriliikennekeskus, jossa meriliikenneohjaaja katsoo seinällä avautuvaa isoa meriliikenteen tilannekuvaa.

VTS Finland – Säker sjötrafik

Sjötrafikledningen

Sjötrafikledningen tillhandahåller handelssjöfarten och den övriga sjötrafiken fartygstrafikservice samt upprätthåller säkerhetsradioverksamhet. För fartygstrafikservicen används ett internationellt namn VTS, dvs. Vessel Traffic Service. I Finland har tre av VTS Finlands VTS-centraler ansvaret för fartygstrafikservicen. Centralernas övervakningsområden omfattar alla farleder för kustens handelssjöfart samt djupfarleden i Saimenområdet.

 

Tryggare sjötrafik som mål

Fartygstrafikservicen har som mål att förbättra säkerheten i sjöfarten samt främja en smidigare och effektivare fartygstrafik. Dessutom är målet att förebygga olyckor och eventuella miljöskador orsakade av dem.

För att uppnå dessa syften fungerar VTS-centralerna dygnet runt årets varje dag. Tack vare jouren får fartygen dygnet runt information som påverkar fartygens trygga passage genom området samt alltid vid behov navigationsassistans. Dessutom hålls servicenivån för fartygstrafikregleringen på en god nivå.

 

Nationellt och internationellt samarbete

Helsinki Traffic som opererar i Finska vikens Sjötrafikcentral övervakar det internationella havsområdet i Finska viken tillsammans med Ryssland och Estland. GOFREP är ett rapporteringssystem som Finland har grundat i samarbete med Estland och Ryssland, och dess övervakningsområde täcker hela Finska viken utom de nationella VTS-områdena. Sjötrafik i South Åland Sea TSS övervakas av Åland Sea Traffic som opererar i Västra Finlands sjötrafikcentral.

Utöver det internationella samarbetet gör VTS-centralerna tätt samarbete med myndigheter, hamnar och andra samarbetspartner.

Saimaa VTS sköter nöd- och säkerhetsradiokommunikationen i Saimenområdet samt förmedlar uppgifter om nödsituationer som anmälts till centralen vidare till Polisen, räddningsmyndigheterna och andra samarbetspartner.

VTS bistår myndigheter vid behov och övervakar hur lotsningslagen följs.

 

Kiwa Inspecta har 26.11.2018 beviljat sjötrafikledningen en certifiering av ISO 9001-kvalitetsledningssystemet. Syftet med kvalitetsledningssystemet för sjötrafikledningen är att den fartygstrafikservice samt nöd- och säkerhetsradioverksamhet som erbjuds fartygen samt den operativa personalens kompetens och övriga verksamhet enligt kvalitetsledningssystemet uppfyller de nationella och internationella kraven samt iakttar övriga internationella koder, rekommendationer och riktlinjer.

Genom dessa krav har sjötrafikledningen som mål att på alla tillgängliga sätt förbättra säkerheten och effektiviteten inom fartygstrafiken på alla de sjöområden som omfattas av sjötrafikledningens övervakning samt förebygga olyckor och miljöskador.

Ledningen för sjötrafikledningen binder sig att utveckla verksamheten och regelbundet bedöma effekten av kvalitetsledningssystemet. VTS Finland erbjuder personalen en trevlig och säker arbetsmiljö.