Skip to main content
Meriliikennekeskus

VTS-centraler

Finska vikens sjötrafikcentral

Finska vikens sjötrafikcentral i Helsingfors övervakar fartygstrafiken på Finlands nationella sjöområden från Hangö till Santio vid östra gränsen samt på internationella sjöområden.

På Finska viken har de nationella sjöområdena delats in i fyra VTS-övervakningsområden:  Hanko VTS har ansvaret för fartygstrafiken på den västra delen av Finska Viken. Helsinki VTS sektor 1 och 2 övervakar fartygstrafiken längs farlederna i områdena kring Porkala udd, Helsingfors och Emsalö. Östra delen av Finska viken övervakas av Kotka VTS ända till östgränsen.

De internationella sjöområdena på Finska viken har delats upp i tre övervakningsområden: inom Finlands övervakningsområde sköts systemet av Finlands GOFREP-central Helsinki Traffic. Inom Estlands område är motsvarande central Tallinn Traffic. På de ryska sjöområdena av Finska viken verkar St. Petersburg Traffic. Helsinki Traffic övervakar inom sitt område att reglerna längs sjövägarna följs och att skyldigheterna enligt anmälningssystemet följs. Om någon bryter mot reglerna rapporterar Helsinki Traffic detta vidare till sjöfartsmyndigheterna för fortsatta åtgärder.

Saimaa VTS

VTS-centralen för Saimenområdet är belägen i Villmanstrand och dess övervakningsområde omfattar djupfarlederna i Saimenområdet. Centralen övervakar fartygstrafiken med undantag för det avbrott som inträffar på vintern vid underhåll av Saima kanal. VTS-centralen upprätthåller en lägesbild över området i realtid, dvs. samlar in information om fartygstrafiken och påverkande faktorer och förmedlar den vidare till de fartyg som trafikerar i området. Viktiga uppgifter för fartygen är bland annat fel i säkerhetsutrustning och exceptionella väder- och isförhållanden.

Ändringarna av slussarna i Saima kanal kan i framtiden öka trafikmängden. Fartyg som flottar stock kör nästan dagligen när det är öppet vatten. Annan trafik i Saimenområdet är bogserbåtar och pråmar samt på sommaren passagerarfartyg i Villmanstrands-, Nyslotts- och Kuopioområdena. Under sommaren finns det även rikligt med småbåtstrafik längs farlederna och till exempel segeltävlingar.

Västra Finlands sjötrafikcentral

Västra Finlands sjötrafikcentral i Åbo övervakar fartygstrafiken på Finlands nationella sjöområden från Skärgårdshavet till Torneå längs alla handelssjöfartsleder. På Ålands hav övervakar sjötrafikcentralen att reglerna för ruttdelningsområdena följs tillsammans med den svenska sjöfartsmyndigheten.

Vid Västra Finlands sjötrafikcentral har de nationella sjöområdena delats in i tre VTS-övervakningsområden: Archipelago VTS svarar för fartygstrafiken på Skärgårdshavet, West Coast VTS på Bottenhavet och Bothnia VTS i Bottenviken. De områden som är belägna inom sjötrafikcentralens område besöks årligen av cirka 16 000 fartyg och det finns 2 100 kilometer farleder att övervaka.